Pravidla (akce ukončena, pouze pro nahlédnutí)

1. Obecná ustanovení:

 • 1.1. Tyto podmínky stanovují práva a povinnosti účastníků soutěže (dále jen „Podmínky“) pořádané společností CoLin s.r.o., Freyova 12, 190 00 Praha 9, IČO: 25720449 (dále jen „Organizátor“). Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící (definován níže) svůj souhlas s Podmínkami v tomto znění.
 • 1.2. Termín zahájení a ukončení soutěže: Soutěž bude zahájena dne 25. února 2010 v 17:00:01 středoevropského časového pásma (dále jen „SEČ“). Ukončení soutěže nastává dnem 31. března 2010 23:59:59 SEČ. Soutěž bude probíhat na území České repuliky.
 • 1.3. Soutěžící svojí účastí souhlasí s využitím svého návrhu a v případě výhry i s pořízením podobizny, obrazového snímku a obrazového a zvukového záznamu jeho osoby k propagaci soutěže a k marketingovým a obchodním účelům Organizátora.
 • 1.4. Soutěžící nesmí využívat soutěž k jakékoli komerční propagaci právnických či fyzických osob.

2. Princip soutěže:

 • 2.1. Soutěž se rozumí akce „Tattoo my HTC – designová soutěž až o 100 000 Kč“ (dále jen „Soutěž“) organizovaná společností CoLin (specifikovaná výše).
 • 2.2. Soutěžícím se stává každý, kdo provede řádnou registraci a zašle návrh svého krytu prostřednictvím aplikace umístěné na internetových stránkách www.tattoomyhtc.cz nebo po registraci hlasuje pro některý kryt (dále jen „Soutěžící“).
 • 2.3. Všechny kryty vytvořené prostřednictvím aplikace na internetových stránkách www.tattoomyhtc.cz v období definovaným těmito Podmínkami, budou zařazeny do kategorie „Nejhezčí kryt – podle výsledků veřejného hlasování“. Hlasování probíhá prostřednictvím internetu na adrese www.tattoomyhtc.cz. Pokud hlasující nejsou registrovaní, lze z jedné IP adresy hlasovat pouze jednou pro libovolný počet krytů. Na jedné IP adrese se může registrovat více Soutěžících. Každý registrovaný Soutěžící může hlasovat jednou pro libovolný počet krytů bez ohledu na IP adresu. Z každého registrovaného účtu je možné do Soutěže přihlásit maximálně 5 designů krytů. Druhou kategorií je „Nejhezčí kryt – cena poroty”. Porota rozhodne o vítězi Soutěže v kategorii „Nejhezčí kryt – cena poroty” po ukončení Soutěže. Třetí kategorií je výběr losem z řad registrovaných hlasujících účastníků Soutěže, kategorie „Cena pro vylosované hlasující“.
 • 2.4. Výhercem kategorie „Nejhezčí kryt – cena poroty” se stane autor designu krytu, který spolu s Organizátorem vybere porota.
 • 2.5. Výherci kategorie „Nejhezčí kryt – podle výsledků veřejného hlasování“ se stanou 3 autoři, jejichž design krytu získá nejvíc hlasů na internetových stránkách www.tattoomyhtc.cz.
 • 2.6. Výhercem kategorie „Ceny pro hlasující” se stane celkem 10 losem vybraných různých registrovaných hlasujících účastníků Soutěže.
 • 2.7. Ceny pro vítěze jsou uvedeny na www.tattoomyhtc.cz/vyhry a seznam výherců bude uveřejněn na internetových stránkách www.tattoomyhtc.cz dne 12. 4. 2010. Ceny budou výhercům předány nejpozději do 8 týdnů po skončení Soutěže. Pokud si výherce cenu nepřevezme, Organizátor rozhodne o použití této výhry. Zdanění výher zajišťuje Organizátor.

3. Závěrečná ustanovení:

 • 3.1. Organizátor neodpovídá za události mimo svou kontrolu a za události, které nemohl při vynaložení odborné péče předvídat.
 • 3.2. Organizátor bude nakládat s poskytnutými osobními údaji účastníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat Organizátor, a to pouze za účelem zpracování a vyhodnocení této Soutěže. Předáním osobních údajů pro potřeby Soutěže souhlasí účastník s tím, že Organizátor je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a adresu bydliště účastníka oceněného cenami v Soutěži. Účastník souhlasí s tím, že poskytnutí osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním je dobrovolný.
 • 3.3. Organizátor je oprávněn v případě podezření na porušení Podmínek účastníkem nebo v případě skutečného porušení Podmínek účastníkem, obecně závazných předpisů, práv třetích osob či v případě podezření na jednání či skutečného jednání účastníků v rozporu s dobrými mravy a oprávněnými zájmy třetích osob tohoto účastníka vyloučit ze Soutěže, a to bez předchozího oznámení. Proti rozhodnutí Organizátora o vyloučení účastníka ze Soutěže není přípustný opravný prostředek. Organizátor Soutěže si také vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v jednotlivých soutěžních kategoriích a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru.
 • 3.4. Této Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci Organizátora Soutěže, jejich rodinní příslušníci ani osoby blízké (ve smyslu ustanovení § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník), ani žádný z partnerů projektu, uvedených v jakékoli komunikaci související s touto Soutěží, či jeho zaměstnanci, jejich rodinní příslušníci či osoby blízké. V žádném případě nemá žádná z osob uvedených v tomto odstavci nárok na získání ceny.
 • 3.5. Tyto Podmínky a právní vztahy z nich vyplývající a další právní vztahy vzniklé mezi Organizátorem a účastníkem za trvání Soutěže nebo v souvislosti s ní se budou řídit ustanoveními § 847 násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. Případné spory z těchto právních vztahů mohou být předloženy k rozhodnutí soudům České republiky.
 • 3.6. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit, odložit nebo upravit tuto Soutěž a tyto Podmínky Soutěže nebo jakoukoli její část bez udání důvodu, a to v případě, že dojde k narušení Soutěže, které není v moci Organizátora. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat jednotlivé soutěže či změnit jejich pravidla. Veškeré změny pravidel jednotlivých soutěží nabývají účinnosti jejich zveřejněním na www.tattoomyhtc.cz. Změna pravidel Soutěže nezakládá nárok účastníka Soutěže na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži.
 • 3.7. Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží. Organizátor dále nenese zodpovědnost za nesprávné předání výhry v důsledku zneužití kontaktní e-mailové nebo poštovní adresy účastníka Soutěže třetí osobou.
 • 3.8. Právo na cenu Soutěžícímu nevznikne v případě jakéhokoliv porušení těchto podmínek.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem: 27.02.2010